REKRUTACJA

Gwarantujemy wszystkim uczniom 4 – tygodniowe płatne (uczeń otrzymuje wynagrodzenie) staże zawodowe po ukończeniu drugiej klasy oraz kursy doskonalące z zakresu masażu.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie na prawo jazdy kat. B!

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek)
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie Technik Masażysta (Skierowanie jest wystawiane w sekretariacie szkoły. Szkoła ma podpisaną umowę z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie, ul. Zygmunta Augusta 1, tel: 12 4242022);
 • Oświadczenie o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • 3 fotografie (30mm x 42 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

Osoby z niepełnosprawnością dodatkowo zobowiązane są dostarczyć:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany okres kształcenia w szkole policealnej – wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – wydane przez odpowiednią instytucję

Powyższe dokumenty należy złożyć w szkole w białej papierowej teczce,wyraźnie podpisanej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz telefonem kontaktowym. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH REKRUTACJI

 

Do klasy I w Małopolskiej Policealnej Szkole Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie  przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie średnie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie Technik Masażysta.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • niepełnosprawność kandydata;
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Kryteria te mają jednakową wartość (1 pkt) i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Istnieje możliwość bezpłatnej kontynuacji nauki

 • Wyższa Szkoła Teologiczno – Humanistyczna – bliższe informacje w sekretariacie Promocji Zdrowia przy ul. Św. Anny 3/3 w Krakowie we wtorki i czwartki w godzinach od 12.00 do 16.00, lub pod numerem telefonu: 509-366-221
 • Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY