Deklaracja dostępności

Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mpsm.edu.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy wsparciu podmiotu zewnętrznego dostepnastrona.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Zajchowskiadmin@mpsm.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 638-56-61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury:

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo← i w prawo→ – umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu. Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informujemy że w ramach modernizacji budynku, szkoła uwzględnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowy opis w zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych
 2. Urządzenia zapewniające dostępność do wszystkich pomieszczeń w budynku szkoły z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
  1. nowa winda
  2. podjazd do głównego wejścia szkoły
  3. toaleta dla osób niepełnosprawnych
  4. kontrastowe oznaczenia drzwi wejściowych do budynku
  5. oznaczenia przezroczystych tafli na wysokości wzroku
  6. prowadnice podłogowe i ścienne dla osób niewidomych i słabowidzących
  7. oznaczenie kontrastowe schodów
  8. oznaczenia brajlowskie pomieszczeń
  9. możliwość regulacji światła w pracowniach dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 3. Zapewniony wstęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego
 4. Nowa klatka ewakuacyjna oraz wydzielone strefy przeciwpożarowe w istniejącej klatce zapewniają osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość szybkiej i bezpiecznej ewakuacji. W trakcie ewakuacji osobom ewakuowanym zapewnione jest wsparcie innej osoby.
 5. Zmodernizowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem szkoły.

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY