Projekt Unijny

Gwarantujemy wszystkim uczniom 4 – tygodniowe płatne (uczeń otrzymuje wynagrodzenie) staże zawodowe po ukończeniu drugiej klasy oraz kursy doskonalące z zakresu masażu

Rekrutacja uzupełniająca 2019/2020 trwa! / НАБОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Dokumenty i terminy:

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

НАБОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA!

REKRUTACJA DODATKOWA – UZUPEŁNIAJĄCA TRWA! 

ZAPRASZAMY!

 

(art. 154 ust. 9 ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 49 z późn. zm.)

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest systemem tradycyjnym.  Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły. Dokumenty należy składać w Sekretariacie MPSM nr 2 w Krakowie (I piętro) w godz. 8.00 – 14.30;
tel.12 638 56 61; e-mail: sekretariat@mpsm.edu.pl

 

1. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania: tutaj lub w sekretariacie szkoły);
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie Technik Masażysta (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły);
 • Oświadczenie o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • 4 fotografie (format jak do dowodu osobistego);
 • Podanie o internat (do pobrania tutaj w sekretariacie szkoły).

2. Osoby z niepełnosprawnością dodatkowo zobowiązane są dostarczyć:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany okres kształcenia w szkole policealnej – wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – wydane przez odpowiednią instytucję;

3. Powyższe dokumenty należy złożyć w szkole w białej papierowej teczce, wyraźnie podpisanej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania (ew. korespondencyjnym) oraz telefonem kontaktowym.

4. Do klasy I w Małopolskiej Policealnej Szkole Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie średnie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie Technik Masażysta.

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki o których mowa w pkt 4, niż liczba    miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • niepełnosprawność kandydata;
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

6. Kryteria te mają jednakową wartość (1 pkt) i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948);
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860).

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

8. Informacja dla osób przyjętych do szkoły:

 • DLA OSÓB Z MIEJSCEM W INTERNACIE

 

Należy przywieźć ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • pantofle (klapki), szlafrok,
 • duży ręcznik kąpielowy na zajęcia z masażu (jednolity kolor bez wzorów),
 • 2 zmiany bielizny pościelowej (poszewka, poszwa, prześcieradło),
 • 2 bluzy z krótkim i długim rękawem ze spodniami lub spódnicą w kolorze obowiązującym w służbie zdrowia, zmienne obuwie używane w służbie zdrowia (może być po rozpoczęciu roku szkolnego w pierwszym miesiącu nauki),
 • strój pływacki, klapki, czepek i okularki,
 • strój i obuwie sportowe.

Informujemy, że jednodniowy koszt wyżywienia w szkole wynosi 15 zł.

Miesięczna opłata za miejsce w internacie wynosi 170 zł.

Należności będą płatne w kasie szkoły w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

 • DLA OSÓB BEZ MIEJSCA W INTERNACIE

 

Przed rozpoczęciem roku szkolnego należy zaopatrzyć się w:

 • 2 bluzy z krótkim i długim rękawem ze spodniami lub spódnicą w kolorze obowiązującym w służbie zdrowia, zmienne obuwie używane w służbie zdrowia (może być po rozpoczęciu roku szkolnego w pierwszym miesiącu nauki),
 • duży ręcznik kąpielowy na zajęcia z masażu (jednolity kolor bez wzorów),
 • strój pływacki, klapki, czepek i okularki,
 • strój i obuwie sportowe.

 


Istnieje możliwość bezpłatnej kontynuacji nauki:

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna (wersja .doc)

Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, ul. Królewska 86, 30-079 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@mpsm.edu.pl
lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 638-56-61.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

–  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.),

–  art. 6 ust. 1 lit. a oraz 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do Szkoły.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Szkoły.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY