Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z woj. małopolskiego

ZEBRANIE OSÓB ZINTERESOWANYCH PROJEKTEM
ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK 3 MARCA 2016 r. O GODZ. 15.00
W SZKOLE POLICEALNEJ INTEGRACYJNEJ MASAŻU LECZNICZEGONR 2 W KRAKOWIE
W SALI NIEBIESKIEJ (III PIĘTRO).
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska

„Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” informuje, że rozpoczął się nabór do pierwszej edycji projektu:
„Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z woj. małopolskiego”.
Projekt nr POWR.01.02.02-12-0002/15 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Celem projektu jest pomoc przy zatrudnieniu 40 młodych osób, do 29 roku życia, posiadających orzeczenie
o dowolnym stopniu niepełnosprawności.
Uczestnicy projektu mają zagwarantowane:
– konsultacje z doradcą zawodowym
- udział w szkoleniu uzupełniającym lub podwyższającym kompetencje zawodowe
- stypendium szkoleniowe
- 3 miesięczny staż zawodowy
- stypendium stażowe
Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają wsparcie 4 pośredników pracy, którzy:
– pomogą wybrać odpowiednie szkolenie
- znajdą interesujące miejsce na staż
- przedstawią ciekawe propozycje pracy
- przygotują do podjęcia zatrudnienia
W pierwszym etapie może wziąć udział 40 osób, które spełniają następujące warunki:
a. w dniu przystąpienia do projektu nie ukończyła 30 roku życia,
b. jest osobą bierną zawodowo,
c. posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
d. zamieszkuje teren województwa małopolskiego,
Zapraszamy do udziału w projekcie również niepracujących studentów studiów niestacjonarnych.
Zapraszamy do kontaktu! Szczegółowych informacji na temat projektu udzielą Pośrednicy Pracy:
Pani Martyna Feliks – 503-191-076 m.feliks@ekon.org.pl 
Pani Alicja Mazurek – 502-312-060 a.mazurek@ekon.org.pl
Strona projektu: www.ekon.org.pl/projekty
Biuro Projektu Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
ul. Żułowska 51 pokój 1 i 2
31-436 Kraków

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY