REKRUTACJA 2022/2023

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA! ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!

Gwarantujemy wszystkim słuchaczom 4 – tygodniowe płatne (słuchacz otrzymuje wynagrodzenie) staże zawodowe po ukończeniu drugiej klasy oraz kursy doskonalące z zakresu masażu.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie na prawo jazdy kat. B!

Pierwszy etap rekrutacji:

 • Składanie dokumentów: 25 kwietnia – 14 lipca 2022 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 20 lipca 2022 r. godz. 12:00
 • Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych: 29 lipca 2022 r. do godz. 15:00

Rekrutacja uzupełniająca:

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.) w przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły będzie można składać do 31 SIERPNIA 2022 r. do godz. 10.00

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie Technik Masażysta (Skierowanie jest wystawiane w sekretariacie szkoły. Szkoła ma podpisaną umowę z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie, ul. Zygmunta Augusta 1, tel: 12 4242022);
 • Oświadczenie o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • 2 fotografie (30mm x 42 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

Osoby z niepełnosprawnością dodatkowo zobowiązane są dostarczyć:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap kształcenia w 2 letniej szkole policealnej – wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – wydane przez odpowiednią instytucję

Powyższe dokumenty należy złożyć w szkole w białej papierowej teczce, wyraźnie podpisanej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz telefonem kontaktowym. Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH REKRUTACJI

 

Do klasy I w Małopolskiej Policealnej Szkole Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie  przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie średnie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie Technik Masażysta.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • niepełnosprawność kandydata;
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Kryteria te mają jednakową wartość (1 pkt) i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.);
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 441).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość bezpłatnej kontynuacji nauki

 • Wyższa Szkoła Teologiczno – Humanistyczna – bliższe informacje w sekretariacie Promocji Zdrowia przy ul. Św. Anny 3/3 w Krakowie we wtorki i czwartki w godzinach od 12.00 do 16.00, lub pod numerem telefonu: 509-366-221
 • Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach
  Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, ul. Królewska 86, 30-079 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@mpsm.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 638-56-61.
  Inspektor Ochrony Danych
  We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl
  Cel i podstawy przetwarzania
  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz., 910 ze zm.),
  – art. 6 ust. 1 lit. a oraz 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku przekazania danych osobowych, których zakres nie został wskazany w przepisach prawa.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do Szkoły.
  Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami Państwa danych będą:
  − podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  − podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Szkoły.
  Okres przechowywania danych
  Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz., 910 ze zm.).
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo:
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
  Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
  Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY