REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Składanie dokumentów: 24 kwietnia – 17 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych: 2 sierpnia 2023 r. godz. 12:00

Rekrutacja uzupełniająca:

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.) w przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły będzie można składać do 31 SIERPNIA 2023 r. do godz. 10:00

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły. Wniosek zawiera w sobie prośbę o przyjęcie do Internatu szkoły (punkt 6).
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie Technik Masażysta
    Skierowanie jest wystawiane w sekretariacie szkoły. Na prośbę kandydata istnieje możliwość wysłania skierowania pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Szkoła ma podpisaną umowę z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie, ul. Zygmunta Augusta 1, tel: (12 4242022);
  • Oświadczenie o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego;
  • 2 fotografie (30mm x 42 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

Osoby z niepełnosprawnością dodatkowo zobowiązane są dostarczyć:

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap kształcenia w 2 letniej szkole policealnej – wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – wydane przez odpowiednią instytucję.

Powyższe dokumenty należy złożyć w szkole w białej papierowej teczce, wyraźnie podpisanej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz telefonem kontaktowym. Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 🙂

Szkoła przeszła gruntowny remont. Zdjęcia dostępne INTERNAT  BUDYNEK SALE DYDAKTYCZNE

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są tutaj 

 

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY