Obowiązek informacyjny RODO dla Ucznia

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Uczeń

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach realizacji usług oświatowych jest Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, ul. Królewska 86, 30-079 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@mpsm.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 638-56-61.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) oraz przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz.1457), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. d oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO);

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • bieżącej działalność Szkoły jako placówki edukacyjnej,
  • dokumentowanie nauki (dziennik zajęć – rejestrowanie tematów, wyników nauczania),
  • potwierdzanie przebiegu nauczania dla byłych uczniów lub opiekunów prawnych (na ich wniosek) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

  • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Szkoły.

Okres przechowywania danych

Dokumenty przechowywane są zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi u Administratora instrukcjami archiwizacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji usług oświatowych.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY