REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

Gwarantujemy wszystkim uczniom 4 – tygodniowe płatne (uczeń otrzymuje wynagrodzenie) staże zawodowe po ukończeniu drugiej klasy oraz kursy doskonalące z zakresu masażu.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie na prawo jazdy kat. B!


 1. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek)
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie Technik Masażysta (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły);
 • Oświadczenie o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • 4 fotografie (format jak do dowodu osobistego);
 • Podanie o internat (podanie do internatu)

2. Osoby z niepełnosprawnością dodatkowo zobowiązane są dostarczyć:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany okres kształcenia w szkole policealnej – wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – wydane przez odpowiednią instytucję

3. Powyższe dokumenty należy złożyć w szkole w białej papierowej teczce, wyraźnie podpisanej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania (ew. korespondencyjnym) oraz telefonem kontaktowym.

4. Do klasy I w Małopolskiej Policealnej Szkole Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie  przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie średnie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie Technik Masażysta.

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki o których mowa w pkt 4, niż liczba miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • niepełnosprawność kandydata;
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

6. Kryteria te mają jednakową wartość (1 pkt) i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948);
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860).

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY