Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Logotyp 70 lat MPSM

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Deklaracja dostępności strony internetowej Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Galeria

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Radosław Zajchowski.
 • E-mail: admin@mpsm.edu.pl
 • Telefon: 12 638-56-61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MPSM nr 2 w Krakowie
 • Adres: ul. Królewska 86,
  30-079 Kraków
 • E-mail: sekretariat@mpsm.edu.pl
 • Telefon: 12 638-56-61

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informujemy że w ramach modernizacji budynku, szkoła uwzględnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowy opis w zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych
 2. Urządzenia zapewniające dostępność do wszystkich pomieszczeń w budynku szkoły z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
  • nowa winda
  • podjazd do głównego wejścia szkoły
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych
  • kontrastowe oznaczenia drzwi wejściowych do budynku
  • oznaczenia przezroczystych tafli na wysokości wzroku
  • prowadnice podłogowe i ścienne dla osób niewidomych i słabowidzących
  • oznaczenie kontrastowe schodów
  • oznaczenia brajlowskie pomieszczeń
  • możliwość regulacji światła w pracowniach dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 3. Zapewniony wstęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego
 4. Nowa klatka ewakuacyjna oraz wydzielone strefy przeciwpożarowe w istniejącej klatce zapewniają osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość szybkiej i bezpiecznej ewakuacji. W trakcie ewakuacji osobom ewakuowanym zapewnione jest wsparcie innej osoby.
 5. Zmodernizowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem szkoły